CorelDRAW矩形工具

文章目录[隐藏]

基本知识点

1.绘制矩形
2.使用“矩形”工具绘制圆角矩形
3.使用鼠标拖曳矩形节点绘制圆角矩形
4.绘制任意角度放置的矩形

视频播放链接

知乎:https://www.zhihu.com/zvideo/1269699069787713536
优酷:https://v.youku.com/v_show/id_XNDgxMDg0ODYyOA==.html
bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV17t4y1Q7qH/
爱奇艺:https://www.iqiyi.com/v_19rw3s9eto.html
腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/n3061g5ihn2.html
好看视频:https://haokan.baidu.com/v?vid=13002863690963464573
西瓜视频:https://www.ixigua.com/6792807387746009604/


发布日期:

所属分类: 图像印记 标签:


没有相关文章!