C语言求两个整数及三个整数中的较大者

取两个整数中的较大者

#include <stdio.h>
int max(int x,int y);//求两个整数中的较大者
int main(void) {
	int a;
	int b;
	int c;
	scanf("%d,%d",&a,&b);
	c=max(a,b);
	printf("max=%d\n",c);
	return 0;
}
//求两个整数中较大的 max 函数
int max(int x,int y) {
	int z;
	if(x>y)z=x;
	else z=y;
	return(z);
}

取三个整数中的较大者
方法一:

#include <stdio.h>
int max(int x,int y,int z) ;//求三个个整数中的较大者
int main(void) {
	int a;
	int b;
	int c;
	int d;
	scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
	d=max(a,b,c);
	printf("max=%d\n",d);
	return 0;
}
//求三个个整数中较大的 max 函数
int max(int x,int y,int z) {
	int big;
	if(x>=y)
		big=x;
	else
		big=y;
	if(z>big)
		big=z;
	return(big);
}

方法二

#include <stdio.h>
int max(int x,int y);//声明
int main(void) {
	int a;
	int b;
	int c;
	int big;
	printf("请输入三个整数,比如 \"1,2,3\" ,取最大的一个:\n");
	scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
	big=max(max(a,b),c);
	printf("max=%d\n",big);
	return 0;
}
int max(int x,int y) {
	int z;
	if (x>y)
		z=x;
	else
		z=y;
	return z;
}

方法三

#include <stdio.h>
int Max(int x,int y,int z);//声明
int main(void) {
	int a,b,c;
 
	printf("请输入三个整数:\n");
	scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
	printf("maxnumber = %d\n",Max(a,b,c));
}
int Max(int x,int y,int z) {
	int big;
	if (x>=y&&x>=z)
		big=x;
	else if (y>=x&&y>=z)
		big=y;
	else
		big=z;
	return big;
}

方法四

#include<stdio.h>
int main() {
	int a,b,c,max1,max2;
	printf("请输入三个整数:\n");
	scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
	max1=a>b?a:b;
	max2=max1>c?max1:c;
	printf("%d",max2);
	return 0;
}

方法五

#include <stdio.h>
int main() {
	int a,b,c;
 
	printf("请输入三个整数:");
	scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
	if(a>b) { //a为a、b中的最大值
		if(a>c) {
			printf("最大值为:%d\n",a);
		} else {
			printf("最大值为:%d\n",c);
		}
	} else { //b为a、b中的最大值
		if(b>c) {
			printf("最大值为:%d\n",b);
		} else {
			printf("最大值为:%d\n",c);
		}
	}
	return 0;
}

方法六

#include <stdio.h>
nt max(int a,int b,int c);//声明
int main(void) {
	int a,b,c;
	int big;
	printf("请输入三个整数:");
	scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
	big=max(a,b,c);
	printf("%d",big);
}
int max(int a,int b,int c) {
	int max;
	return c>(max=a>b?a:b)?c:max;
}

发布日期:

所属分类: 编程, 编程语言 标签:


没有相关文章!